Haig Zsolt - KóródiI Gyula:

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI KÉPZÉSBENREJLŐ POTENCIÁLIS TARTALÉKOK I. RÉSZ

Absztrakt

A Katonai Műszaki Doktori Iskola 2002 óta toboroz, képez és segít tudományos fokozatszerzéshez doktoranduszokat. A szerzőket az a kérdés foglalkoztatja, hogy lehetséges-e tanulságokat levonni a PhD hallgatók és munkáltatóik, továbbá az oktatók képzéssel kapcsolatos tapasztalataiból, elvárásaiból? Tudunk-e felszínre hozni olyan elvárásokat, igényeket melyek eleddig nem kerültek kellő módon meg-fogalmazásra? Mit lehetne tenni annak érdekében, hogy a PhD hallgatók hatéko-nyabban kihasználják a kutatóműhelyek szellemi kapacitását és a hosszú távú együttműködés lehetőségét? Fenti kérdések tisztázása érdekében kérdőívet szer-kesztettünk és kértük a hallgatók és oktatók szíves közreműködését illetve építő in-terakcióját. Ehelyütt is köszönetet mondunk minden együttműködő Kollégának ér-tékes kritikai észrevételeikért, illetve javaslataikban rejlő segítő-javító munkájukért.

The Doctoral School of Military Engineering have recruited, and trained PhD students and helped them to obtain doctoral degree since 2002. The authors’ main question is, how can be drawn the lessons from the PhD students' and their employers', and educators' experiences as well as requirements of training? Can we bring to the surface any expectations, demands that have not been formulated so far? What can be done to ensure that the PhD students more efficiently take advantage of the intellectual capacity of the research centers and the possibility of a long-term cooperation? In order to clarify these problems we constructed questionnaire and we pleased the constructive interaction of the students and the teachers. Here we also thank all of the coworkers for their critical comments and their proposals to assist potential help in work.

Kulcsszavak: : PhD képzés, kérdőíves felmérés, tudományos kutatás ~ PhD training, survey, scientific research

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz