Csanádi Győző:

AZ INFORMÁCIÓMENEDZSMENT SZABÁLYOZÁSA AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK HADEREJÉBEN A KILENCVENES ÉVEKTŐL NAPJAINKIG

Absztrakt

Egy nagyhatalom vezető pozícióját csak a magas technológiai színvonal fenntar-tásával képes tartósan biztosítani. Az Egyesült Államokban az utóbbi húsz évben egyebek mellett megfelelő válaszokat kellett adnia arra a kérdésre is, hogy mikép-pen lehetséges hatékonyan menedzselni a posztmodern korszak katonai kihívásaival szembenéző haderő információs folyamatait. Tekintettel a stratégiai szerepkörben, és rendelkezésre álló erőforrásokban mutatkozó jelentős eltérésekre, önmagában az Egyesült Államok katonai információmenedzsmentjének a puszta leírása nem feltétlenül biztosít a magyar viszonyokra azonnal hasznosítható ismeretet. Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló szakirodalomból hazai vonatkozásban alkalmazható következtetéseket lehessen levonni, fel kell tárni a feladat és szervezeti felépítés, valamint a technológiai fejlődés mélyebb ok-okozati összefüggéseit. Ennek megfelelően jelen publikáció az Egyesült Államok katonai információme-nedzsmentjének bemutatása mellett az eltelt 20 éves időszakra vonatkozó szakiro-dalom áttekintésével azt a célt tűzi ki maga elé, hogy egy átfogó kutatás részeként hozzájáruljon a Magyar Honvédség információmenedzsmentjének újragondolásá-hoz.

Without maintaining the level of technology a great power cannot keep world-wide dominance. The recent 20 years United States had to create proper response for the post-modern challenges against military information management. Considering the significant differences in strategic role and level of resources the pure description of US military information management is not relevant to the Hungarian situation. In order to draw useful conclusions it is necessary to analyse causal relations of functions and structures. Thus this paper aims to establish theoretical basis of future elaboration of the Hungarian Defence Forces information management system describing the present US military information system and its doctrinal evolution of the recent 20 years.

Kulcsszavak: Információmenedzsment, USA haderő, történeti áttekintés, technológia, eljárások ~ Information management, US Defense Forces, historical overview, technology, procedures.

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz