Munk Sándor:

Interoperabilitási célok, jövőképek, szabályozók az eu-ban és kapcsolatrendszerük a kiberbiztonsággal

Absztrakt

Az informatikai szolgáltatások, rendszerek, eszközök, alkalmazások egyre jelentősebb mértékben járulnak hozzá az állami működés hatékonyságának, a vállalkozások eredmé-nyességének és versenyképességének, vala-mint az állampolgárok életminőségének javí-tásához. A kiberbiztonság és az interoperabilitás ma vi-tathatatlanul az informatikai szakterület leg-fontosabb, legaktuálisabb kérdései közé tar-toznak. A két kérdéskör egymással részben szembenálló stratégiai célkitűzéseket, néző-pontot, követelményeket képvisel. Jelen publikáció célja annak feltárása, hogy az interoperabilitással kapcsolatos EU doku-mentumokban, célokban, feladatokban megje-lennek-e, és ha igen, milyen kiberbiztonsági kérdések. A publikáció a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 'A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés' projekt támogatásával, a Kiberbiztonsági Ludovika Kiemelt Kutató-műhely keretében készült

IT services, systems, devices, and applica-tions are increasingly contributing to the effi-ciency of state operations, the efficiency and competitiveness of businesses and the im-provement of citizens' quality of life. Today cybersecurity and interoperability are indisputably one of the most important, most current issues in the IT field. The two issues have in some respect opposing strategic ob-jectives, viewpoints, and requirements. The aim of the recent publication is to explore whether cybersecurity issues are included in EU interoperability documents, objectives, and tasks, and if so, what are these issues. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Establishing Good Governance” in the Cyber Security Ludovika Workshop.

Kulcsszavak: Európai Unió, interoperabilitás, kiberbiztonság ~ European Union, interoperability, cybersecurity

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz