Munk Sándor:

Kiberbiztonsági célok, jövőképek, szabályozók az EU-ban és kapcsolatrendszerük az interoperabilitással

Absztrakt

Az informatikai szolgáltatások, rendszerek, eszközök, alkalmazások egyre jelentősebb mértékben járulnak hozzá az állami működés hatékonyságának, a vállalkozások eredmé-nyességének és versenyképességének, vala-mint az állampolgárok életminőségének javítá-sához. A kiberbiztonság és az interoperabilitás ma vi-tathatatlanul az informatikai szakterület legfon-tosabb, legaktuálisabb kérdései közé tartoz-nak. A két kérdéskör egymással részben szembenálló stratégiai célkitűzéseket, néző-pontot, követelményeket képvisel. Jelen publikáció célja annak feltárása, hogy a kiberbiztonsággal kapcsolatos EU dokumen-tumokban, célokban, feladatokban megjelen-nek-e, és ha igen, milyen interoperabilitási kér-dések. A publikáció a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 'A jó kormányzást megalapozó közszol-gálat-fejlesztés' projekt támogatásával, a Ki-berbiztonsági Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretében készült.

IT services, systems, devices, and applica-tions are increasingly contributing to the effi-ciency of state operations, the efficiency and competitiveness of businesses and the im-provement of citizens' quality of life. Today cybersecurity and interoperability are indisputably one of the most important, most current issues in the IT field. The two issues have in some respect opposing strategic objec-tives, viewpoints, and requirements. The aim of the recent publication is to explore whether interoperability issues are included in EU cybersecurity documents, objectives, and tasks, and if so, what are these issues. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Es-tablishing Good Governance” in the Cyber Se-curity Ludovika Workshop.

Kulcsszavak: Európai Unió, interoperabilitás, kiberbiztonság ~ European Union, interoperability, cybersecurity

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz