Munk Sándor:

Kiberbiztonsági eseménykezelő szervezetek rendeltetése, feladatai

Absztrakt

Napjaink társadalmi, gazdasági, és mindennapi tevékenysége egyre növekvő mértékben függ a kiberteret alkotó, globálisan összekapcsolt, decentralizált informatikai rendszerek és háló-zatok által nyújtott szolgáltatásoktól. A kiberbiztonság megteremtése és fenntartása a kiberbiztonsági szervezetek, az informatikai rendszereket, hálózatokat működtető szerveze-tek, az állampolgárok, és a média kiemelt je-lentőségű közös feladata, amely több szereplő-re kiterjedő és széleskörű együttműködést igényel. Jelen publikáció – egy háromrészes sorozat első részeként – bemutatja a kiberbiztonsági szervezetek fogalmát, rendszerezi, elemzi főbb típusait, funkcióikat, feladataikat. A publikáció a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 'A jó kormányzást megalapozó köz-szolgálat-fejlesztés' projekt támogatásával, a Kiberbiztonsági Ludovika Kiemelt Kutató-műhely keretében készült.

Today's social, economic, and every-day activ-ities are increasingly dependent on the ser-vices provided by globally interconnected, decentralized IT systems and networks, the cyberspace. Ensuring cyber security is a common task of cybersecurity organisations, IT system-network operators, citizens, and media, which requires wide range, extensive cooperation of these actors. Recent paper – as a first part of a three-part series - presents the concept of cyber security organisation, and analyses their main types, purpose, functions, and tasks. The work was created in commission of the National University of Public Service under the priority project KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 titled „Public Service Development Es-tablishing Good Governance” in the Cyber Se-curity Ludovika Workshop.

Kulcsszavak: kiberbiztonság, kiberbiztonsági szervezetek, kiberbiztonsági információcsere, interoperabilitás ~ cybersecurity, cybersecurity organisations, cybersecurity information exchange, interoper-ability

 

A teljes cikk megtekintése »

 

Vissza a tartalomhoz